KVALITET & MILJÖ

Verksamhetspolicy

Familjeägda Landeryds Mekaniska Verkstad AB producerar mekaniska komponenter som alla medarbetare skall kunna känna sig stolta över. Vi betraktar oss lika mångsidiga som en schweizisk armékniv. Vi arbetar gemensamt med alla våra intressenter för att vara en aktör där rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid är nyckelord. Vår målsättning är att vara en stark lokal aktör samtidigt som vi håller en balans mot den globala marknaden vi befinner oss på

Vi strävar för att fortlöpande förbättra oss med målet att ge mervärden för våra intressenter och en minskad påverkan på den gemensamma miljön. Vi arbetar för att ur miljösynpunkt vara ett föredöme och därigenom påverka och inspirera andra att följa samma mönster.

Genom att arbeta med nedanstående punkter vårdar vi en lång tradition av svensk hantverksskicklighet och unikt verkstadskunnande som är grunden till framgång, utveckling och tillväxt för vår organisation, våra medarbetare, våra kunder och den region vi verkar i.

Sätta intressenternas krav, önskemål och förväntningar i högsätet.

Bistå kunderna med vårt yrkeskunnande och erfarenhet.

Ständigt utveckla samarbetet med våra leverantörer.

Bedriva ett levande och offensivt förbättringsarbete.

Engagera och utbilda samtliga medarbetare i vår policys anda.

Vi betraktar vår infrastruktur ur ett livscykelperspektiv såväl gällande nyinvesteringar som underhåll.

Vår miljöaspektsmatris är grunden för att förebygga förorening och skydda miljön.

Följa de lagar och förordningar vi berörs av.

Använda oss av modern teknik och IT stöd.

Revidera och utveckla arbetet med vårt verksamhetsledningssystem.

Familjen Ivarsson

Vi har sedan slutet av 1980-talet arbetat enligt ISO-standarderna, såväl när det handlar om kvalitet som miljö. Sedan år 2002 är vi också certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö) och vi arbetar ständigt för att förbättra vårt kvalitets- och miljösystem.